SK EN DE RU HU linked in

O nás

Profil spoločnosti

Spoločnosť MENERT spol. s r.o. vznikla v roku 1991 v Šali. Jej vznik podmienili požiadavky trhu zefektívniť výrobu a distribúciu tepla na Slovensku. Na slovenskom a zahraničnom trhu úspešne pôsobíme 31 rokov a v súčasnosti poskytujeme klientom širokú škálu produktov a služieb.
Naším cieľom je uspokojiť komplexné požiadavky zákazníkov v oblastiach strojárstva, stavebníctva, automatizácie, merania a regulácie, metrológie a skúšobníctva. Vykonávame služby spojené s projektovaním a výstavbou energetických zdrojov a rozvodov tepla, zatepľovaním budov, meraním, reguláciou a údržbou energetických a chemických zariadení, ako aj iných technologických procesov. Naša spoločnosť prevádzkuje vlastné akreditované metrologické laboratórium, poskytujeme kalibráciu teplomerov, tlakomerov, prietokomerov a dĺžkových meradiel.

V rámci skupiny MENERT sa aktívne venujeme projektom v oblasti obnoviteľných zdrojov energií a výstavbe bioplynových staníc.

 Hlavný predmet činnosti

 • Automatizácia, meranie a regulácia technologických procesov v priemysle
 • Technologické celky na kľúč
 • Strojárska a zámočnícka výroba
 • Inžinierska činnosť vo výstavbe a realizácia stavieb
 • Obnoviteľné zdroje energie na báze biomasy
 • Výstavba a rekonštrukcie centrálnych zdrojov tepla
 • Bioplynové stanice
 • Metrologické laboratórium

Systém kvality

Systém integrovaného manažérstva


Sme držiteľmi:

 • Oprávnenia na opravy plynových, tlakových a elektrických zariadení
 • Oprávnenia na montáž predizolovaných potrubných systémov
 • Zváračských certifikátov
 • Registrácie na opravy a montáž určených meradiel
 • Osvedčenia o akreditácii metrologického laboratória
 • Osvedčenia na vykonávanie energetických auditov
 • Oprávnenia na inžiniersku činnosť v stavebníctve a vykonávanie stavebných prác
 • Osvedčenia na výrobu a distribúciu elektriny a riadenie prevádzky
 • Osvedčenia spôsobilosti v tepelnej energetike

Zoznam oprávnení spoločnosti MENERT spol. s r.o.

Konkrétne oprávnenie zašleme na vyžiadanie.


Politika IMS

Hlavným záujmom manažmentu a všetkých zamestnancov spoločnosti MENERT je vyrábať a dodávať produkty a služby takej kvality, ktorá uspokojí požiadavky zákazníkov za súčasného dosahovania ekonomickej prosperity a upevňovania sociálnych istôt zamestnancov. Znižovanie negatívnych vplyvov a prevencie vzniku negatívnych vplyvov na životné prostredie je pritom trvale uplatňovanou zásadou spoločnosti.

Pri zabezpečovaní všetkých činností spoločnosti uplatňujeme tieto základné princípy:

 • sústavne zlepšujeme zavedený manažérsky systém riadenia;
 • uspokojujeme očakávania zákazníkov vysokou kvalitou dodávaných produktov a služieb, čo je predpokladom zvýšenia konkurenčnej schopnosti na trhu;
 • všetky procesy riadime tak, aby boli bezpodmienečne dodržané bezpečnosť práce, požiarna ochrana, ochrana životného prostredia a všetky legislatívne normy;
 • zavádzaním nových technológií a aplikáciou najnovších poznatkov vedeckého a technického rozvoja minimalizujeme straty energií;
 • vytvorením vhodných organizačných štruktúr a procesov projektujeme, manažujeme a realizujeme stavby využívajúce obnoviteľné a alternatívne zdroje energie;
 • využívame všetky poznatky zavádzajúce obnoviteľné a alternatívne zdroje v tepelnej technike;
 • plánovane zvyšujeme kvalifikáciu a environmentálne povedomie našich zamestnancov;
 • v trhovom prostredí budujeme korektné partnerské vzťahy.

Zásady politiky spoločnosti:

 • Naším hlavným cieľom je spokojnosť zákazníkov s našimi produktmi a službami.
 • Kvalita našich produktov a služieb upevňuje naše postavenie na domácom trhu a umožňuje nám širšie presadzovanie sa na medzinárodných trhoch.
 • V inovatívnych zámeroch komplexne zohľadňujeme  legislatívne, právne a iné požiadavky, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť.
 • Minimalizáciou množstva odpadov zvyšujeme efektívnosť výroby.
 • Neustále zvyšujeme úroveň v oblasti ochrany životného prostredia  a bezpečnosti práce.
 • Za kvalitu práce, ochranu životného prostredia a ochranu zdravia pri práci zodpovedá každý zamestnanec spoločnosti.
 • Pri zabezpečovaní činností každý zamestnanec maximálne využíva ekonomické a hospodárne postupy.
 • Odbornú spôsobilosť zamestnancov prehlbujeme prostredníctvom vzdelávacích programov.
 • Bezodkladne odstraňujeme zistené nezhody v manažérskych systémoch.
 • Pripomienky verejnosti pravidelne vyhodnocujeme a prijímame závery.
 • Zamestnanci skvalitňujú pracovné postupy a procesy v súlade s novými poznatkami a nadobudnutými skúsenosťami.
 • Zamestnanci pri plnení pracovných povinností využívajú v maximálnej miere ekonomické a hospodárske postupy stanovené spoločnosťou.
 • Zamestnanci sú plne zodpovední za realizáciu dodávateľsko – odberateľských vzťahov, ktoré majú v kompetencii.
 • Zamestnanci sú povinní zvyšovať kvalitu svojej práce a svoje vedomosti a skúsenosti odovzdávať mladším kolegom.
Obchodné meno MENERT spol. s r.o.
Sídlo Hlboká 3, 927 01 Šaľa
IČO 17330165
DIČ 2020373795
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná v Obchodný register Okresný súd Trnava
Oddiel Sro
Vložka číslo 16641/T

Všeobecné zmluvné podmienky MENERT spol. s r.o.

General terms conditions MENERT spol. s r.o.

Všeobecné obchodné podmienky MENERT spol. s r.o.

General commercial conditions MENERT spol. s r.o.

Comments (0)