SK EN DE RU HU linked in

Metrologické laboratórium

Metrologické laboratórium poskytuje komplexné služby v oblasti kalibrácie a overovania určených meradiel. Na výkon kalibrácie bola laboratóriu udelená akreditácia Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005 s kalibračnou značkou K-085. Predmetom akreditácie sú kalibrácie teplomerov, tlakomerov, prietokomerov a kalorimetrických počítadiel.

V roku 2011 Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) udelil Metrologickému laboratóriu autorizáciu s overovacou značkou M20 na výkon overovania určených meradiel v zmysle zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii. Predmetom autorizácie je overovanie meračov tepla a ich členov, vodomerov na studenú a teplú vodu.

Metrologické služby vykonávajú kvalifikovaní pracovníci s dlhoročnými praktickými skúsenosťami, ktorí sú držiteľmi príslušných certifikátov a osvedčení.

Profil činnosti

  • Kalibrácia a overovanie teplomerov
  • Kalibrácia a overovanie tlakomerov
  • Kalibrácia a overovanie vodomerov, prietokomerov
  • Kalibrácia a overovanie kompaktných meračov tepla
  • Kalibrácia a overovanie kalorimetrických počítadiel na vodu a paru
  • Kalibrácia dĺžkových meradiel