SK EN DE RU HU linked in

Metrologické laboratórium

Metrologické laboratórium poskytuje komplexné služby v oblasti kalibrácie a overovania určených meradiel. Na výkon kalibrácie bola laboratóriu udelená akreditácia Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa ISO/IEC 17025:2017 s kalibračnou značkou K-085.

Predmetom akreditácie sú kalibrácie teplomerov, tlakomerov, prietokomerov a kalorimetrických počítadiel.

V roku 2011 Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (UNMS SR) udelil Metrologickému laboratóriu autorizáciu s overovacou značkou M20 na výkon overovania určených meradiel v zmysle zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii.

Po skončení platnosti autorizácie v r. 2019 bolo metrologickému laboratóriu udelené nové Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/01679/2019-900/006842/2019 zo dňa 19. 06. 2019 v zmysle zákona 157/2018 Z.z. o metrológii s platnosťou do 26. 06. 2024.

Predmetom autorizácie je overovanie meračov tepla a ich členov, vodomerov na studenú a teplú vodu.

Metrologické služby vykonávajú kvalifikovaní pracovníci s dlhoročnými praktickými skúsenosťami, ktorí sú držiteľmi príslušných certifikátov a osvedčení.

Profil činnosti

  • Kalibrácia a overovanie teplomerov
  • Kalibrácia a overovanie tlakomerov
  • Kalibrácia a overovanie vodomerov, prietokomerov
  • Kalibrácia a overovanie kompaktných meračov tepla
  • Kalibrácia a overovanie kalorimetrických počítadiel na vodu a paru
  • Kalibrácia dĺžkových meradiel

Comments (0)